Skip to content

Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken

Traffic Beveiliging BV verwerkt uw persoonsgegevens zoals:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Wij verkrijgen deze gegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gegevens van bezoekers jonger da 16 jaar worden niet verwerkt, tenzij toestemming is gegeven door ouders of wettelijk vertegenwoordiger. Hoewel wij niet kunnen controleren of iemand 16 jaar of ouder is, proberen wij deze regel na te leven. Het is dan ook aan te raden om als ouder of wettelijk vertegenwoordiger te weten welke activiteiten kinderen op internet verrichten.

Mocht u echter de indruk hebben dat wij zonder toestemming gegevens van een minderjarige hebben verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen deze informatie uiteraard verwijderen, indien hier sprake van is.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Traffic Beveiliging BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling/bestelling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Traffic Beveiliging BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > Bewaartermijn van 5 jaar (na aflopen samenwerking).
Wettelijk verplichtingen kunnen leiden tot een andere, langere bewaartermijn

Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Traffic Beveiliging BV verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Traffic Beveiliging BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Hiermee wordt de website geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk op uw wensen instellen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Omdat u het recht heeft om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen. U kunt dit ook doen indien u de eerder gegeven toestemming wilt intrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van en de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. Op verzoek zullen wij uw persoonsgegevens, waar wij over beschikken, naar u sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie, in het belang van uw privacy, uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar.
Traffic Beveiliging BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Traffic Beveiliging BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@trafficbeveiliging.nl

Onze contactgegevens

Traffic Beveiliging BV
Jaargetijdenweg 3D
7532 SX Enschede
info@trafficbeveiliging.nl
053-3030094